Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji do Autonomicznej Szkoły Podstawowej w Gdyni

Informacje ogólne

  1. Rekrutacja do Autonomicznej Szkoły Podstawowej w Gdyni prowadzona jest w sposób ciągły.

  2. Do klasy I przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym,

  3. Do pozostałych klas uczniowie przyjmowani są po złożeniu szkole odpowiednich dokumentów oraz pozytywnym wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem poniżej:

https://forms.office.com/r/ByDhp99vQg


Zasady i przebieg rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest do szkoły w sposób ciągły.

  1. Za rekrutację w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

  2. Rodzic/ opiekun prawny chcący zapisać dziecko do szkoły zgłasza taką wolę, wypełniając formularz rekrutacyjny na stronie szkoły.

  3. Szkoła kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi kandydata i umawia ich na spotkanie indywidualne w celu przedstawienia koncepcji Szkoły oraz poznania potrzeb kandydata, ewentualnie określenia możliwości wsparcia w obszarze zaleceń wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  4. Na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka oraz analizy dokumentów dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do placówki.

  5. Rodzice mają obowiązek dostarczyć szkole wymagane dokumenty potrzebne do wpisania dziecka na listę uczniów (w szczególności: gotowość do podjęcia nauki w szkole, świadectwa promocyjne, kartę zdrowia).


W sprawie dokonania w/w formalności, prosimy o kontakt pod adresem biuro(at)autonomik.edu.pl.